Zajęcia grupowe

Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych – są to grupowe zajęcia dla dzieci o charakterze rozwojowo – terapeutycznym.

Celem zajęć jest:

  • rozwijanie umiejętności poznawczych, wydłużanie koncentracji uwagi, pamięci, wiedzy, słownictwa, kompetencji komunikacyjnych, orientacji w przestrzeni, koordynacji wzrokowo – ruchowej, sprawności manualnej i grafomotorycznej, rozwijanie ciekawości poznawczej i zainteresowań,

  • rozwijanie kompetencji społeczno – emocjonalnych, umiejętności współpracy, zabawy, radzenia sobie z trudnościami, przestrzegania zasad obowiązujących w grupie. Rozwijanie świadomości własnych emocji, kontroli emocjonalnej, rozwijanie świadomości mocnych stron, praca nad pozytywną samooceną,

Zajęcia prowadzone są w oparciu o podejście poznawczo – behawioralne, z wykorzystaniem elementów Integracji Sensorycznej. Weroniki Sherborne, terapii ręki, gier i zabaw integracyjnych.

Na zajęciach obowiązuję punktowy system motywacyjny. Zebrane punkty dzieci wymieniają na przywilej, dodatkowe aktywności, nagrody rzeczowe lub drobne słodycze.

Zajęcia trwają cały rok szkolny od września do końca czerwca.

Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo

Zajęcia przeznaczone dla dzieci mających problemy z koncentracją uwagi, nadmierna ruchliwością i impulsywnością lub z zachowaniami opozycyjno - buntowniczymi. Zajęcia te, mają na celu wdrażanie do pracy w zespole, rozwijają umiejętność przestrzegania norm społecznych i zasad obowiązujących w grupie. Poprzez różnorodną aktywność uczestnicy rozwijają umiejętność słuchania się nawzajem, skupiania uwagi, rozwijają pozytywną samoocenę i poczucie własnej wartości. Zajęcia realizowane są w oparciu o systemy punktowe i elementy terapii poznawczo - behawioralnej.

Zajęcia trwają cały rok szkolny od września do końca czerwca.


Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i nastolatków z Zespołem Aspergera

Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży mających trudności z funkcjonowaniem społecznym i emocjonalnym na tle całościowych zaburzeń rozwojowych. Zajęcia te, mają na celu wdrażanie do funkcjonowania w grupie rówieśniczej, rozwijają umiejętność dostrzegania i rozumienia emocji, kontekstu sytuacyjnego czy społecznego. Poprzez różnorodną aktywność uczestnicy rozwijają umiejętność słuchania się nawzajem, rozwijają pozytywną samoocenę i poczucie własnej wartości. Zajęcia realizowane są w oparciu o systemy punktowe i elementy terapii poznawczo - behawioralnej.

Zajęcia trwają cały rok szkolny od września do końca czerwca.


Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Udział w ćwiczeniach metodą Weroniki Sherborne ma na celu, za pomocą ruchu, stworzyć dziecku okazję do rozwinięcia świadomości własnego ciała i otaczającej go przestrzeni, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Udział w zajęciach prowadzonych MRR wpływa stymulująco na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka. Rodzicowi zaś daje szanse na lepsze poznanie dziecka i jego potrzeb, pozytywny z nim kontakt i czas na zabawę.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców.


Metoda Dobrego Startu

Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno - motorycznej. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania, kształtują lateralizację, orientację w schemacie ciała i przestrzeni.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców.


Zajęcia przygotowujące dziecko do przedszkola

Są to zajęcia dla dzieci 2,5 oraz 3-4 letnich mających wkrótce rozpocząć edukacje przedszkolną. Celem tego typu zajęć jest przygotowanie dziecka do spokojnego rozstanie się z rodzicem, oswojenie z grupą dzieci, wdrożenie do samodzielności w ubieraniu się, jedzeniu, korzystaniu z łazienki. Maluszki w spokojny i delikatny sposób uczą się wykonywać proste, przydatne w grupie przedszkolnej polecenia, siedzieć przy stoliczku, bawić w proste zabawy grupowe.


Zajęcia logorytmiczne

Mowa w dużej mierze wpływa na całokształt rozwoju dziecka, a w szczególności na jego powodzenia szkolne. Daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, własnych opinii i uczuć. Zajęcia logorytmiczne są to grupowe zabawy logopedyczne. Ich celem, których jest rozbudzenie ciekawości poprzez aktywność słowną oraz zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez dzieci w wieku przedszkolnym.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców.


Trening Twórczości

Głównym celem zajęć jest stworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju. Trening twórczości ma za zadanie wielostronne wspieranie uzdolnień, kształtowanie pozytywnej samooceny, budowanie prawidłowych więzi i relacji społecznych. Dziecko, które ma możliwość udzielać się twórczo wykazuje nie tylko więcej inicjatywy, ale umie także świadomie stawić czoła nowym wyzwaniom. Wie, że potrafi samodzielnie znaleźć rozwianie. Potrafi myśleć niekonwencjonalnie i poszukiwać nowych strategii. Jest w stanie bowiem rozwinąć całkiem nowe koncepcje, zaplanować własne działanie, myśleć krytycznie i improwizować.

W bezpiecznej atmosferze dzieci mogą wyrażać swoje pragnienia, uczucia i wiele indywidualnych upodobań bez strachu przed krytyką.


„Szkoła dla rodziców”

Spotkania są przeznaczone dla wszystkich rodziców, którzy troszczą się o kontakt ze swoimi dziećmi, chcą rozwijać własne umiejętności wychowawcze by wspierać je w budowaniu szczęśliwych relacji. Szczególnie zachęcamy do udziału rodziców, którzy towarzyszą dzieciom w momentach kryzysów rozwojowych. Program jest realizowany w oparciu o program „Szkoła dla rodziców i wychowawców” rekomendowany przez CMPPP w Warszawie.

Tematyka zajęć

  • Jak mądrze kochać swoje dziecko? Budowanie relacji rodzic – dziecko.

  • Terytorium psychologiczne. Umiejętność wyznaczania i chronienia granic.

  • Rozpoznawanie, rozumienie i akceptowanie świata uczuć własnych i dziecka.

  • Zachęcanie do współpracy i samodzielności.

  • Zamiast stosowania kar.

  • Rozwiązywanie konfliktów.

  • Pochwały opisowe – budowanie szacunku i poczucia własnej wartości

.