Terapia

Terapia Indywidualna

Pomorska poradnia psychologiczno – pedagogiczna prowadzi terapię dzieci w wieku:

 • Od uradzenia do 3 r. ż.,

 • Dzieci w wieku przedszkolnym,

 • Dzieci w wieku szkolnym,

 • Młodzieży uczącej się,


Terapia psychologiczna dla dzieci z :

 • Nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym,

 • Zaburzeniami rozwojowymi,

 • Zaburzeniami lękowymi,

 • Autyzmem, Zespołem Aspergera,

 • Nadpobudliwością psychoruchową,

 • Zaburzeniami koncentracji uwagi,

 • Ogólnymi trudnościami edukacyjnymi,

 • Opóźnionym rozwojem mowy,

 • z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową, intelektualną,

 • z zaburzeniami genetycznymi,


Terapia pedagogiczna dla dzieci z:

 • Specyficznymi trudnościami w uczniu się (trudności dyslektyczne, matematyczne),

 • Ogólnymi trudnościami w nauce.


Terapia logopedyczna:

Terapia logopedyczna skierowana jest do dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami głosu oraz z wadami wymowy. Wiek przedszkolny to okres, gdy układ nerwowy dziecka jest najbardziej plastyczny, a nieprawidłowa wymowa głosek nie jest długo utrwalona. To doskonały czas, aby dziecko zdobyło kompetencje językowe, komunikacyjne i kulturowe, które umożliwią mu jak najlepsze porozumiewanie się ze światem.

Terapia dzieci z wadami wymowy obejmuje usuwanie wad takich jak:

 • kappacyzm (zastępowanie głosek k i g głoskami t i d),

 • seplenienie (nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż),

 • rotacyzm (nieprawidłowa wymowa lub brak głoski r).

Natomiast terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej oparta jest o założenia Metody Krakowskiej. Polega na programowaniu języka oraz stymulacji procesów poznawczych, które stanowią podstawę jego rozwoju. Podczas zajęć doskonalone są takie procesy poznawcze takie jak: analiza i synteza wzrokowa, analiza słuchowa, kategoryzacja, pamięć symultaniczna i sekwencyjna, grafomotoryka oraz myślenie przyczynowo - skutkowe. Logopeda wykorzystuje Gesty Artykulacyjne ułatwiające prawidłową artykulację głosek oraz Symultaniczo-Sekwencyjną Naukę Czytania naśladującą przebieg naturalnego rozwoju mowy dziecka. Usprawnia zarówno umiejętność rozumienia jak i nadawania mowy przez dziecko, aby jak najlepiej mogło się ono odnaleźć w otaczającej je rzeczywistości.


Terapia Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna polega na takim uporządkowaniu bodźców odbieranych przez nasze zmysły, aby mogły one być wykorzystane w celowym działaniu. Terapia integracji ma formę zabawową, poprzez różnorodne ćwiczenia ruchowe dziecko integruje bodźce zmysłowe i własne doświadczenia tak, aby móc je wykorzystać w celowym działaniu i procesach uczenia się.

Prowadzimy terapię SI dla dzieci z następującymi trudnościami:

 • nieprawidłowym napięciem mięśniowym,

 • problemami z koncentracją uwagi,

 • zbyt dużą ruchliwością,

 • niezgrabnością ruchową,

 • problemami z opanowaniem nowych umiejętności ruchowych takich jak jazda na rowerze,

 • problemami w czynnościach precyzyjnych takich jak pisanie, cięcie, rysowanie, nawlekanie,

 • problemami z opanowaniem umiejętności czytania i pisania,

 • nadwrażliwością na dotyk manifestującą się unikaniem niektórych ubrań, zabaw w piasku, zabaw plasteliną,

 • unikaniem huśtawek, zjeżdżalni, karuzeli lub nadmiernym poszukiwaniem tego typu zabaw,

 • unikaniem miejsc zatłoczonych,

 • nadwrażliwością na hałas,

 • unikaniem niektórych smaków,

 • unikaniem obcinania włosów, paznokci,

 • nadwrażliwością na światło.


Terapia ręki

Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Terapia ręki to również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

Nasze ręce jako wyspecjalizowany narząd odpowiedzialne są w naszym ciele za wiele funkcji, m.in. za: popychanie, podnoszenie ciężarów, siłowanie się. Jednocześnie ręce potrafią wykonywać bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy w zakresie: samoobsługi, rysowania, pisania, a nawet artykulacji i szeroko pojętej komunikacji.


Fizjoterapia

Fizjoterapia (w tym przypadku kinezyterapia – „leczenie ruchem”) to postępowanie terapeutyczne wykorzystujące głównie spontaniczny ruch dziecka oraz nauczanie prawidłowych wzorców ruchowych. Terapia jest ukierunkowana na poszczególne trudności i dąży do wypracowania jak najbardziej efektywnego sposobu poruszania się oraz podniesienia sprawności fizycznej dziecka w życiu codziennym. Zwracamy szczególną uwagę m.in. na wykonywanie ćwiczeń koordynacyjnych, zwinnościowych, równoważnych, manipulacyjnych, korekcyjnych i ogólnorozwijających.


Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

Trening uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa jest dźwiękową stymulacją mózgu. Odpowiednio dobrany materiał dźwiękowy oraz ćwiczenia audio wokalne stymulują centralny system nerwowy, a zwłaszcza te ośrodki kory mózgowej, które odpowiadają za sprawne funkcjonowanie naszego organizmu.

Celem tej metody jest wspieranie funkcji ucha, a dokładniej UWAGI SŁUCHOWEJ czyli przetwarzania słuchowego umożliwiającego świadomy odbiór informacji dźwiękowych, a zatem skuteczną komunikację ze światem.

Usprawnienie uwagi słuchowej prowadzi do zwiększonej wydajności mózgu, poprawy umiejętności komunikacji, poprawy koncentracji, zachowań społecznych, jakości uczenia się, zwiększenie kreatywności, poprawienie umiejętności nauki języków obcych.

Metoda terapii słuchowej kierowana jest do dzieci:

 • niedojrzałych emocjonalnie do rozpoczęcia nauki szkolnej,

 • mających problemy z koncentracją uwagi,

 • z opóźnionym lub nieprawidłowym rozwojem mowy,

 • z problemami emocjonalnymi, mających trudności w kontaktach społecznych, wycofanych,

 • z zaburzoną koordynacją i integracją sensomotoryczną (zaburzenia integracji sensorycznej),

 • z autyzmem lub Zespołem Aspergera,

 • z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD),

 • zespołem Downa,

 • mózgowym porażeniem dziecięcym,

 • wcześniaków.

Trening jest właściwie dla każdego, bo oprócz dzieci mogą z niego skorzystać również młodzież i

dorośli.

Dla każdego pacjenta tworzony jest indywidualny program terapeutyczny poprzedzony testem uwagi i lateralizacji słuchowej oraz szczegółowym wywiadem o dziecku.

Minimalny wymiar treningu i stymulacji słuchowej wynosi:

 • I ETAP: 15 dni po 2 godziny dziennie (FAZA PASYWNA)

następnie przerwa 3 - 8 tygodnie (FAZA WYPOCZYNKU)

 • II ETAP: 8 dni po 2 godziny dziennie (FAZA AKTYWNA)

W zależności od postępów wskazane może być przedłużenie treningu o kolejne 8 dni. Długość trwania programu terapeutycznego różni się w zależności od stopnia nasilenia problemów.

.