Diagnozy i konsultacje

Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna

Badanie gotowości szkolnej dzieci rozpoczynających naukę w klasie I

Specyficzne trudności w uczeniu się: dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia,

Ogólne trudności edukacyjne

Diagnoza dziecka zdolnego.


Diagnoza psychologiczna:

 • Całościowe zaburzenia rozwojowe, autyzm, Zespół Aspergera

 • Opóźniony rozwój psychoruchowy,

 • Opóźniony rozwój mowy,

 • Nadpobudliwość psychoruchowa,

 • Zaburzenia koncentracji uwagi,

 • Zaburzenia emocjonalne,

 • Zachowania opozycyjno - buntownicze

 • Diagnoza kompetencji społecznych,

 • Diagnoza dziecka zdolnego.


Diagnoza logopedyczna:

 • Wady wymowy,

 • Opóźniony rozwój mowy, samoistny , niesamoistny,

 • Jąkanie,

 • Niedosłuch,

 • Zaburzenia rozwoju mowy związane z autyzmem i Zespołem Aspergera,

 • Zagrożenia dysleksją, słuch fonematyczny.


Konsultacje psychologiczne

(dla rodziców, nauczycieli, młodzieży, dzieci)

Sprawy wychowawcze – jak towarzyszyć dzieciom w rozwoju, problemy wychowawcze i ryzykowne zachowania,

Trudności społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży,

Trudności edukacyjne,

Problemy rozwojowe, wychowywanie dziecka niepełnosprawnego,

Praca i wychowywanie dziecka zdolnego.Konsultacje pedagogiczna
(dla rodziców, nauczycieli, młodzieży, dzieci)

Sprawy wychowawcze– jak towarzyszyć dzieciom w rozwoju, problemy wychowawcze i ryzykowne zachowania,

Efektywna nauka – jak organizować proces uczenia się,

W związku z problemami dyslektycznymi, trudnościami z nauką matematyki,

W związku z problemami w nauce wynikającymi ze stanu zdrowia,

Dla nauczycieli w związku z potrzebą tworzenia planów terapeutycznych.Konsultacje logopedyczne

(dla rodziców, nauczycieli, młodzieży)

Konsultacje dotyczące informacji z zakresy rozwoju mowy dziecka i profilaktyki wad wymowy.