Diagnozy i konsultacje

Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna

Badanie gotowości szkolnej dzieci rozpoczynających naukę w klasie I

Specyficzne trudności w uczeniu się: dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia,

Ogólne trudności edukacyjne

Diagnoza dziecka zdolnego.


Diagnoza psychologiczna:

  • Całościowe zaburzenia rozwojowe, autyzm, Zespół Aspergera

  • Opóźniony rozwój psychoruchowy,

  • Opóźniony rozwój mowy,

  • Nadpobudliwość psychoruchowa,

  • Zaburzenia koncentracji uwagi,

  • Zaburzenia emocjonalne,

  • Zachowania opozycyjno - buntownicze

  • Diagnoza kompetencji społecznych,

  • Diagnoza dziecka zdolnego.


Diagnoza logopedyczna:

  • Wady wymowy,

  • Opóźniony rozwój mowy, samoistny , niesamoistny,

  • Jąkanie,

  • Niedosłuch,

  • Zaburzenia rozwoju mowy związane z autyzmem i Zespołem Aspergera,

  • Zagrożenia dysleksją, słuch fonematyczny.


Konsultacje psychologiczne

(dla rodziców, nauczycieli, młodzieży, dzieci)

Sprawy wychowawcze – jak towarzyszyć dzieciom w rozwoju, problemy wychowawcze i ryzykowne zachowania,

Trudności społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży,

Trudności edukacyjne,

Problemy rozwojowe, wychowywanie dziecka niepełnosprawnego,

Praca i wychowywanie dziecka zdolnego.Konsultacje pedagogiczna
(dla rodziców, nauczycieli, młodzieży, dzieci)

Sprawy wychowawcze– jak towarzyszyć dzieciom w rozwoju, problemy wychowawcze i ryzykowne zachowania,

Efektywna nauka – jak organizować proces uczenia się,

W związku z problemami dyslektycznymi, trudnościami z nauką matematyki,

W związku z problemami w nauce wynikającymi ze stanu zdrowia,

Dla nauczycieli w związku z potrzebą tworzenia planów terapeutycznych.Konsultacje logopedyczne

(dla rodziców, nauczycieli, młodzieży)

Konsultacje dotyczące informacji z zakresy rozwoju mowy dziecka i profilaktyki wad wymowy.